ZUKUNFT WAGEN:

Europastadt Selb/AŠ

Pohled do budoucnosti:

Evropské město Selb/Aš

Das von März bis Juni 2017 stattfindende Projekt „Wir 2 / My 2“ greift die vergessene gemeinsame Geschichte der Grenzstädte Selb und Aš auf. Die Menschen „hüben und drüben“ werden zu Begegnung und Austausch angeregt und die regionale Identität gestärkt, so dass am Ende des Prozesses eine beispielhafte „Europastadt Selb/Aš“ wachsen kann.

Projekt Wir 2 / My 2, který budeme realizovat od března do června 2017, se obrací k zapomenuté společné historii příhraničních měst Aš a Selb. Chceme inspirovat lidi „tam i tady“ k setkávání a výměně a posílit regionální identitu, aby výsledkem tohoto procesu bylo evropské město Selb/Aš, které bude příkladem ostatním.

GESCHICHTE AUFGREIFEN:

Fassaden in beiden Städten

UCHOPENÍ MINULOSTI:

Fasády v obou městech

Vier Hauswände in Selb und Asch werden, von zwei deutschen und zwei tschechischen jungen Künstlern gestaltet – Geschichte und Zukunft der beiden Städte darstellend. In Form von Collagen werden Themen und Ereignisse aus dem Leben der beiden Städte aufgegriffen.

Čtyři zdi v Aši a Selbu budou připomínat společnou přeshraniční identitu. Dva němečtí a dva čeští výtvarníci na nich ztvární historii i současnost obou měst.

GEGENWART VERÄNDERN:

Skulpturen im Kreis

PROMĚNA SOUČASNOSTI:

Plastiky v kruhu

Ein Kreis in sechs Teilen fügt das Getrennte zusammen. Sechs Rhönräder aus Stahl werden von je drei deutschen und tschechischen  jungen Künstlern gestaltet und jeweils eines wird an sechs Stationen zwischen Selb und Aš aufgestellt werden.

Šest částí jednoho kruhu se spojí v celek. Tři čeští a tři němečtí umělci ztvární celkem šest mlýnských kol z oceli, která budou poté umístěna na šesti zastávkách mezi Aší a Selbem.

EINANDER HÖREN

Stadtgeräusche von drüben

VZÁJEMNÉ NASLOUCHÁNÍ:

Zvuky města z druhé strany hranice

Die Geräusche in den Städten erzählen von den Menschen dort und ihrer Kultur. „URBAN AUDIO“ fängt die Akustik in Selb und Aš auf, bearbeitet sie künstlerisch und hält sie bleibend fest.

Zvuky ve městech vyprávějí o lidech, kteří v nich žijí, o jejich kultuře. URBAN AUDIO zaznamená zvuky Selbu i Aše, umělecky je zpracuje a vytvoří nahrávku, která je zachová natrvalo.

ZUSAMMEN WIRKEN:

Ausstellungen im Dialog

SPOLEČNÉ PŮSOBENÍ:

Výstavy v dialogu

„STRUKTUR-ZEICHEN-LEBENSRAUM“ – unter diesem Titel beschäftigen sich zwei Ausstellungen mit dem Zusammenwirken von Architektur, Kunst und Stadtgestalt in Selb („2+2“) und in Karlovy Vary („3+3“).

STRUKTURA – ZNAK – ŽIVOTNÍ PROSTOR – pod tímto názvem se budou dvě výstavy věnovat spolupůsobení architektury, umění a utváření podoby města v Selbu (2+2) a v Karlových Varech (3+3).

MITEINANDER REDEN:

Gesprächsforum interaktiv und interdisziplinär

SPOLEČNÉ ROZMLOUVÁNÍ:

Pódiová diskuse interaktivně a interdisciplinárně

Wie sieht die Zukunft der Städte aus, wie entwickelt sich das europäische Stadtbild weiter? „WIR GESTALTEN WIR“ – ein Gesprächsforum im Porzellanikon Selb mit Stadtplanern, Architekten, Künstlern und Schülern aus Deutschland und Tschechien widmet sich diesem Thema.

Jak vypadá budoucnosti obou měst? Jak se rozvíjí evropská podoba měst? Tomu se bude věnovat pódiová diskuse v Porzellanikonu v Selbu s urbanisty, architekty, umělci a žáky z Česka a Německa pod názvem MY tvoříme MY.

UTOPIEN ZULASSEN:

Workshop für junge Europäer

SPOLEČNÉ ROZMLOUVÁNÍ:

Pódiová diskuse interaktivně a interdisciplinárně

Ganz junge Europäer haben ganz eigene Ideen für eine gemeinsame europäische Zukunft. Diese werden sie während des KinderKunstWorkshops „WIRMY“ untersuchen.

Jak vypadá budoucnosti obou měst? Jak se rozvíjí evropská podoba měst? Tomu se bude věnovat pódiová diskuse v Porzellanikonu v Selbu s urbanisty, architekty, umělci a žáky z Česka a Německa pod názvem MY tvoříme MY.

VERBINDUNGEN SCHAFFEN:

Themenweg über die Grenzen

VYTVOŘME VIZE:

Workshop pro mladé Evropany

Was bleibt nach dem Ende des Projektes? Eine Vielzahl von anregenden Verbindungen und ganz besonders die Kunstwerke, die Fassaden und Skulpturen, werden für die folgenden Jahrzehnte dauerhafte Zeichen setzen. Sie führen die Besucher über die Grenze und bilden „Die Tour – kultureller Themenweg“.

Velmi mladí Evropané mohou mít velmi originální nápady týkající se společné evropské budoucnosti. Svými vizemi se budou zabývat v rámci dětského uměleckého workshopu WIRMY.

Kunstverein Hochfranken Selb e.V. // Umělecký spolek Hochfranken Selb e. V. :
Deutsch-tschechisches Kunstprojekt WIR 2 • MY 2 – SELB + AŠ: HÜBEN UND DRÜBEN / TAM I TADY
Projektpartner sind die Stadt Aš und die Künstlerassoziation Karlovy Vary // Partnery projektu jsou město Aš a Umělecká asociace Karlovy Vary

Schirmherr des Projektes ist // Záštitu nad projektem převzal:
Ministerpräsident Horst Seehofer, Bayern // předseda vlády Horst Seehofer, Svobodný stát Bavorsko

Für die Förderung des Projektes danken wir // Za podporu projektu děkujeme:
Europäische Union, Ziel ETZ / Cíl EÚS, INTERREG V
Oberfrankenstiftung

X