Unsere Fassadengestaltungen entstehen
In den letzten Wochen wurden 4 große Fassaden in den beiden Grenzstädten Selb und Aš künstlerisch gestaltet. Die Kunstwerke greifen die Geschichte der Schwesterstädte auf und setzen Zeichen für eine gemeinsame Zukunft in der Grenzregion.

Vzniká naše utváření fasád
V minulých týdnech byly 4 velké fasády v obou příhraničních městech Selb a Aš umělecky ztvárněny. Tato umělecká díla naváží na minulost sesterských měst a dají znamení pro společnou budoucnost v příhraničním regionu.